Legutóbb hozzáadott termékek ×

A kosár üres.

7. A vásárlástól való elállás joga

7.1. Az elállás joga, az elállási jog gyakorlása

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti cégünk elérhetőségeinél található e-mail címen vagy telefonon. Figyelem, az e-mail üzenetek sokszor hosszasan keringenek a szerverek között, a kiszállítás előtti elállás kérelmének figyelembevételéhez a mi levelező programunkba való beérkezés tényleges idejét tudjuk értelemszerűen elfogadni és nem a levél feladásáét! Kiszállítás előtti elállásnak minősül az is, ha a megrendelt terméket nem tudjuk legkésőbb a megrendelést követő 30-dik napig kiszállítani. Ekkor is foganatosítható az elállás joga, illetve a rendelés módosítása kérhető. A kiszállítást megelőző elállás esetében a vevőt semmilyen költség nem terheli! Ez alól kivételt képeznek a kereskedőt kiemelkedően hátrányosan érintő, személyre szabottan konfigurált egyedi termékek.

A vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) társaságunk posta/elektronikus címére megküldeni. A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi és az Evobike Kft. megkapta, erről visszaigazolást adott (tudomásul vette)  elállási nyilatkozatát.

Vevő nem gyakorolhatja a elállási jogát a jogszabályban előírt esetekben, így különösen

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7.2. Az elállás/felmondás joghatásai, eljárás az elállás kapcsán

Ha vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Vevő köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét vevő viseli, így kérjük, hogy a terméket ne utánvéttel küldje vissza, mert ebben az esetben nem áll módunkban átvenni a visszaküldött terméket.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9. Garancia, Kellék- és termékszavatosság

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

9.1. Kellékszavatosság

Vevő az Evobike Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai, rendelkezései szerint.

Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Evobike Kft. költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Evobike Kft. adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesíthető.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha vevő igazolja, hogy a terméket társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát, azaz kellékszavatossági igényét vagy a jelen pont szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Jótállás

Társaságunk az egyes termékekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, illetőleg az adott termékhez kiállított jótállási nyilatkozatban foglaltak szerint jótállást is nyújt.

A jótállás időtartama alatt az Evobike Kft.köteles helytállni a hibás teljesítésért. Evobike Kft mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont vevőt a jótállásból fakadó jogok a 9.1. és a 9.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. Panaszkezelés, vitarendezés

Társaságunk vevőink panaszait közvetlenül fogadja, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy az indokolt panaszok mielőbbi orvoslást leljenek. Vevőink, partnereink panaszaikkal az 1. pontban rögzített elérhetőségeinken fordulhatnak az Evobike Kft.-hez.

Az Evobike Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabály szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát, azonban irányadónak tekintjük magunkra nézve az általános etikai normákat és a Tízparancsolatot.

Társaságunk vevői, partnerei panaszaikkal, igényeikkel kapcsolatosan a fentieken túl a területileg illetékes békéltető testülethez is fordulhatnak, melynek elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszáma: (1) 488-2131, fax száma: (1) 488-2186, e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu).

 Üzemeltető adatai:

Evobike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 11. I. em. 8

Kérdéseiddel fordulj hozzánk bizalommal!

E-mail: info@evobike.hu

telefon: +36/20 410 42 89