Legutóbb hozzáadott termékek ×

A kosár üres.

Általános információk
A weblapunkon szereplő szövegek, grafikák, fotók, audio- vagy videoanyagok, valamint ezek elrendezése a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak. Az Evobike.hu portál fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
Az Evobike.hu portál előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, nyilvános vagy zárt adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
Az Evobike.hu portálról szerzett értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
c) írásos engedélyt kért az Evobike.hu üzemeltetőjétől
Az Evobike logó és márkavédjegy teljes jogi védelem alatt áll ezért tilos a lógót vagy annak részeit használni más termékeken más körülmények között bemutatni.
Az oldal tartalmát az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos bármilyen céllal felhasználni.
Az Evobike Kft, mint a www.evobike.hu és a www.evobike.eu oldal üzemeltetője minden tőle telhetőt elkövet az oldal törvényessége és pontossága érdekében, de annak használatából eredő következményeket a használó kell vállalja és minden nemű jogi felelősség ki van zárva az oldalon található tartalmak és azok használatból eredő károkat illetően.
Az üzemeltető jogosult indokolt esetben a felhasználót végleg is kizárni és minden tartalmát törölni, illetve felfüggeszteni.
Aki szándékos károkozással, közszemérem sértéssel, tulajdonjog sértéssel vagy a Magyar állam jogrendszerében elkövetett szabálytalansággal nem megfelelő magatartást mutat az oldal használatában az jogi úton is köteles vállalni tettét és a felelőségét.

Adatvédelem:
Az Evobike Kft. eltökélt célja a weboldal látogatói által megadott személyes adatok védelme, továbbá elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak olyan módon történő felhasználása mellett, amely az összes vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítja a látogatók biztonságos böngészésének lehetőségét. Az Evobike Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások szerint kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más elvárások érvényre juttatásához elengedhetetlenek.
Az adatvédelmi szabályzatunkban leírjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos törekvéseinket és mindennapos módszereinket, bemutatjuk azokat a lehetőségeket, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.
A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
- A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi címen: www.evobike.hu/jogi-nyilatkozat
Amennyiben látogatóink közül valaki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon kívül további kérdése van, vagy problémája merül fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@evobike.hu!
Ha a személyes adatokat más módon szeretnénk felhasználni, ha ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor kinyilvánított elvekkel, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akik eldönthetik, hogy vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik eltérő módon történő kezeléséhez.

Az adatkezelési alapfogalmak
Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. azt törvény vagy - törvényi felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok esetében.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek
- Személyes adatot kezelni csak meghatározott céllal, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében szabad.
- Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatvédelemnek.
- Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és szükséges.
- Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
- A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
- Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
- Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
- Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
- Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
- Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
- Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
- A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
- A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
- Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
- Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
- Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
- Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések
Amikor látogatóink a Evobike Kft. weboldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan szolgáltatások, programok és nyereményjátékok, amelyek teljeskörű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, e-mail címének vagy postacímének, demográfiai adatainak, stb.) megadása, illetve ismerete.
Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
Az Evobike Kft., semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Jelen Adatvédelmi szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az Evobike Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az Adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
Amennyiben az Evobike Kft. egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.
A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. Harmadik országba (külföldre) az Evobike Kft. felhasználói adatokat nem továbbít.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A személyes adatok változtatása, törlése
Az Evobike Kft. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.
Ha bármelyik látogatónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), indokolt esetben ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

Hírlevél és nyereményjáték adatvédelem
A portálon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait az Evobike Kft. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. Az Evobike Kft. a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy az Evobike Kft. a felhasználó e-mail címét felhasználva a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon (és bármely szolgáltatásán) való regisztrációval kifejezetten hozzájárul.
A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg.
A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül az Evobike Kft.-vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.
A Hírlevél adatkezelését azt Evobike Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Evobike Kft. korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
A Hírlevél szolgáltatást a látogatók önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás csak regisztráció után vehető igénybe.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Evobike Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni az Evobike Kft.-vel szemben.

Látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlapok látogatása és a hírlevelek megnyitása során az Evobike Kft. rögzítheti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Evobike Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A testre szabott kiszolgálás érdekében az Evobike Kft. a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Hírlevél adatfelvétel és feliratkozás
Az Evobike weboldalainak kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. A külső szerverek segítik a weboldalakon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók az Evobike Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.
A hírlevél szolgáltatás - funkciójából adódóan - csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll (double opt-in rendszer), melynek során az Evobike Kft. meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat az Evobike Kft. nyilvánosságra nem hozza, viszont harmadik személynek átadhatja, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul.
A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a reklámozó üzleti jellegű üzenetet küldjön számukra.
A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel az Evobike Kft. birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a honlapon, valamint a hírlevélben található leírás szerint. A leiratkozás biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a leiratkozási kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást leírjon a hírlevélről. Amennyiben a felhasználó minden hírlevélről leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek.

Nyereményjáték
Az Evobike Kft. alkalmanként nyereményjátékot szervez, nyereményjátékba kapcsolódik. A nyereményjáték során begyűjtött személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím, fénykép) az Evobike Kft. weboldalain nyilvánosságra hozhatja, a nyertesek között. Sem a nyereményjátékban részt vevő partner cégek, sem más részére az Evobike Kft. adatot nem továbbít. A nyertesek személyes adatait az Evobike Kft. a játék lezárását követő 3 hónapon belül törli rendszeréből, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

Felhasználási feltételek
A portál bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad vélemény nyilvánításra, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem pedig az oldalt üzemeltető Evobike Kft. jogai ne sérüljenek a portál használata során, felhívjuk figyelmed a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak.
Moderálva lesznek azok a témák/hozzászólások illetve kitiltva azok a felhasználók, amelyek az alábbi szabályok bármelyikét sértik:
1. Személyeskedő - vagy bármely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát sértő hozzászólások.
Nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - hangot adó megnyilvánulások. A fentiek megszegése akár azonnali kizárást eredményezhet.
2. Bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbújtó, ilyen tevékenységet ismertető, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást ábrázoló hozzászólások. Az ilyen szöveges és képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása.
3. Bárminemű politikai állásfoglalást tartalmazó, illetve ilyen célból létrejött megnyilvánulások.
Valamelyik aktuális politikai csoport (kormánypárti vagy ellenzéki) érdekeit markánsan képviselő online magazinok tartalmi anyagainak linkelése.
4. A Szerzői Jogi Törvény vonatkozó részeinek figyelmen kívül hagyása képek, információk beillesztésekor.
5. Az Evobike Kft. üzleti érdekeit sértő bejegyzések.
Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás.
6. Obszcén, vulgáris szavak, kifejezések használata.
Az ilyen szövegrészeket tartalmazó hozzászólások a moderátor belátása szerint törlésre kerülnek.
7. Mások személyes adatainak közzététele az illető kifejezett jóváhagyása nélkül.
Ilyen adat például mások valódi neve, képmása, címe, magán és munkahelyi email címe, telefonszáma. Ilyen jellegű adatot tartalmazó hozzászólás esetén az felel az adatok pontosságáért és közölhetőségéért, aki azt megjelenítette. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (pl: email, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet. Annak, aki az elérhetőségeket nem ellenőrizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, súlyos következményekkel számolhat.
8. Moderátor által törölt hozzászólás visszamásolása.
9. Szándékos flood vagy reklám esetén.
Észrevételed, mondandód csak egy helyen, egyszer írd le, a többit töröljük.

Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek

1. Az evobike.hu (info@evobike.hu) oldal használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, azokkal egyet ért és magára nézve kötelező érvényűnek tartja.

 2. Regisztráció

Webáruházunkban NEM csak regisztrált felhasználó tud vásárolni. A regisztráció hasznos lehet, amennyiben visszatérő vásárlóként kíván rendelni, hiszen előzetesen megadott adatai rendelkezésre állnak. A regisztrációt a vásárlás folyamatában teheti meg, a szállítási cím megadása után, a “Fiók létrehozása” linkre kattintva adhatja meg a későbbi belépésekhez szükséges jelszavát.

3.  Vásárlás folyamata

A termékek között a felső menü és bal oldali almenükben levő kategóriákra kattintva válogathat. Megrendelés előtt célszerű alaposan átolvasni a terméktájékoztatót.

– A webáruházban kiválasztott termékeket (az egyes terméknél szükséges a termékopció kiválasztása) a “Kosárba rakom” gombra kattintva teheti a vásárlói kosárba.

– A kosár aktuális tartalmát a felső sáv jobb oldalán követheti nyomon.

– A kosár oldalon módosíthatja a termékek mennyiségét, kedvezményre jogosító kuponkódot adhat meg, és kiválaszthatja a szállítási módot.

– A pénztár oldalon a megrendelő adatai és külön számlázási cím megadására is lehetőség van. A fizetési opció kiválasztása után véglegesítheti a rendelést.

A rendelés leadását követően rendszerünk automatikusan visszaigazolást küld. Ez a visszaigazolás azt jelenti, hogy megkaptuk rendelését, és elkezdjük feldolgozni azt. Nem jelenti a rendelés automatikus teljesítését, ugyanis a velünk kapcsolatban álló nagykereskedések raktárkészletét kezelő programok és a webáruház szinkronizációja bizonyos időkülönbséggel történik, ezalatt történhetnek vásárlások, melyek a termék raktárkészletét megváltoztatják. A megrendelés teljesíthetőségéről, szállításról, átvételről cégünk egy második értesítést küld, ez jelenti a rendelés elfogadását.

 Technikai problémák kezelése és elhatárolódás

Az evobike.hu internetes webshopban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről, hogy ismeretében van az internet adta lehetőségeknek, korlátoknak, elsősorban a technikai részre gondolunk. (gépteljesítmény, technikai hibák, rendszerhibák...stb.) 

Az evobike.hu webshop nem vállal felelősséget az alábbi pontokban bekövetkezett változásokért

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármely hardverd és/ vagy szoftver hiba
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az evobike.hu webshop akadálytalan működését és a vásárlást
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
 • Bármely levél — függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett —, de főleg bármilyen adat elvesztése
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megkadályozza a evobike.hu  akadálytalan működését és a vásárlást
 • Bármilyen programhiba vagy technikai hiba következményei

 Az evobike.hu webshop által generált árakat bármikor megváltoztathatja, amely árak a megjelenés időpontjától lépnek érvénybe. A működési szabályzatát, ÁSZF-et, vásárlási feltételek is korlátlanul változtathatja, amennyiben a döntését indokolja, így a gurutech.hu webshop nem vonható felelősségre emiatt.  Bármelyik vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, nem jogosult vásárolni a továbbiakban. Akkor sem jogosult a vásárlásra, ha nem fogadja el a működési szabályzatot.

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az evobike.hu webshop szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

4. Szállítás

Oldalunkat kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címmel lehet igénybe venni. A számlát, mely egyben a garancialevél is a csomag tartalmazza.

Személyes átvételre nincs lehetőség.

Kiszállítás Magyarország területén a Fáma Futár -futárszolgálattal. Magyarország teljes területére egységes, csomagsúlyhoz kötött árszabás:

 • 5000 Forint teljes összeghatár alatt- 1490 Ft
 • 5000 Forint - 25000 Forint teljes összeghatár között- 990 Ft
 • 25000 Forint - 50000 Forint teljes összeghatár között- 690 Ft
 • 50000 Forint teljes összeghatár felett, ingyenes a kiszállítás, Magyarország területére

Amennyiben kényelmesebb Számodra, Pick Pack Ponton is át tudod venni a terméket- keress minket ez ügyben: info@evobike.hu

A felszámolt szállítási díjak tartalmazzák az esetleges csomagolási költségeket is. A csomag minden esetben tartalmazza a termék számláját, az elállási jogról és garanciális ügymenetről szóló tájékoztatót. Kérjük, hogy amennyiben a csomagot sérülten kapnád kézhez, úgy a kézbesítő jelenlétében vegyenek fel jegyzőkönyvet, és ne vedd át a csomagot! Ellenkező esetben a reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Kerékpárok kiszállítása

A kerékpárokat teljesen összeszerelve, beállítva szállítjuk házhoz, technikai okokból a kormány és a pedálok kerülnek kiszerelésre, mivel a futárcég csak így tudja átvenni a csomagot.

A pedálok és kormányfejcsavarok meghúzása otthon is elvégezhető minimális rutin megléte esetén. A pedálok betekerésekor ügyelj arra, hogy melyik pedál melyik oldalra kerül (L=bal, R=jobb). A pedálok meghúzási nyomatéka 35-55Nm, míg a kormányfej csavaroké kb 10Nm. A nem megfelelő szerelés, vagy az ajánlott meghúzási nyomatéktól való eltérés garanciavesztéssel jár, ezért adott esetben fordulj szakemberhez! Minden általunk értékesített kerékpárhoz kitöltött, lepecsételt garanciafüzet is jár természetesen. A kerékpárok kötelező garanciális utánállítását 50-100km megtétele után a budapesti Evobike vagy az Evobike kijelölt boltjai díjmentesen elvégzik, telefonos időpont egyeztetés után.

5. Fizetési feltételek

Készpénzes utánvétel futárnál fizetve. Az utánvételes fizetésnek nincsen külön extra kezelési költsége.

A megrendelt terméket a visszaigazolásunktól számított 7 napig tartjuk fenn a vásárló részére. Amennyiben ez idő alatt nem fizeti ki és veszi át a terméket, akkor a megrendelést automatikusan töröljük.

 • Megrendelést követően a visszaigazoló e-mail-ben található bankszámlára előre utalás is lehetséges. Az utalásra 5 nap áll rendelkezésére. Nem fizetés esetén a megrendelést automatikusan töröljük.
 • Bankszámlára történő befizetés esetén extra banki költségek miatt 8% kezelési költséget számolulnk fel. Bank neve: CIB Bank Bankszámla száma: HU60 10700608-68858597-51100005 
 • Banki utalásnál minden esetben a közlemény rovatban hivatkozz a rendelési azonosítódra!
 • Az Evobike Kft. székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU)
 • Paypal fizetés lehetséges
 • Bankkártyás fizetés lehetséges (CIB oldalra történik az átirányítás)
 • Az Evobike Kft. székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU) 

6. Termékek, árak

A webáruházban sport eszközöket, felszerelést, ruházatot, táplálékiegészítőket, outdoor felszereléseket, elektronikai eszközöket, értékesítünk. A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t, azok magyar forintban (HUF) értendőek (kerékpárok estén a beüzemelést is tartalmazza az ár). Szállítási és egyéb járulékos költségeket a termékoldalakon feltüntetett árak nem tartalmaznak. A termékeknél megjelentetett képek illusztrációk, kivételes esetekben a valóságtól eltérhetnek. A termékek leírásaiban esetlegesen felmerülő hibákért felelősséget nem vállalunk. ( Köszönjük, hogy ha jelzed felénk)

A webáruházunkban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Kirívó esetekben a tényleges ár a weboldalon feltüntetett és megrendelést követően e-mailben visszaigazolt ártól eltérhet. Ezekről az esetekről a megrendelőt külön tájékoztatjuk, elfogadás esetén a megrendelést teljesítjük, elállás esetén a megrendelést törüljük.

7. A vásárlástól való elállás joga

7.1. Az elállás joga, az elállási jog gyakorlása

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti cégünk elérhetőségeinél található e-mail címen vagy telefonon. Figyelem, az e-mail üzenetek sokszor hosszasan keringenek a szerverek között, a kiszállítás előtti elállás kérelmének figyelembevételéhez a mi levelező programunkba való beérkezés tényleges idejét tudjuk értelemszerűen elfogadni és nem a levél feladásáét! Kiszállítás előtti elállásnak minősül az is, ha a megrendelt terméket nem tudjuk legkésőbb a megrendelést követő 30-dik napig kiszállítani. Ekkor is foganatosítható az elállás joga, illetve a rendelés módosítása kérhető. A kiszállítást megelőző elállás esetében a vevőt semmilyen költség nem terheli! Ez alól kivételt képeznek a kereskedőt kiemelkedően hátrányosan érintő, személyre szabottan konfigurált egyedi termékek.

A vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) társaságunk posta/elektronikus címére megküldeni. A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi és az Evobike Kft. megkapta, erről visszaigazolást adott (tudomásul vette)  elállási nyilatkozatát.

Vevő nem gyakorolhatja a elállási jogát a jogszabályban előírt esetekben, így különösen

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7.2. Az elállás/felmondás joghatásai, eljárás az elállás kapcsán

Ha vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Vevő köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét vevő viseli, így kérjük, hogy a terméket ne utánvéttel küldje vissza, mert ebben az esetben nem áll módunkban átvenni a visszaküldött terméket.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Adatvédelem

A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek kizárólag a termék kiszállításának érdekében és a fizetési szolgáltatások igénybevételéhez adjuk tovább.

A webáruház böngészése és a vásárlási folyamat során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-5893/2015/B

9. Garancia, Kellék- és termékszavatosság

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

9.1. Kellékszavatosság

Vevő az Evobike Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai, rendelkezései szerint.

Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Evobike Kft. költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Evobike Kft. adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesíthető.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha vevő igazolja, hogy a terméket társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát, azaz kellékszavatossági igényét vagy a jelen pont szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Jótállás

Társaságunk az egyes termékekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, illetőleg az adott termékhez kiállított jótállási nyilatkozatban foglaltak szerint jótállást is nyújt.

A jótállás időtartama alatt az Evobike Kft.köteles helytállni a hibás teljesítésért. Evobike Kft mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont vevőt a jótállásból fakadó jogok a 9.1. és a 9.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. Panaszkezelés, vitarendezés

Társaságunk vevőink panaszait közvetlenül fogadja, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy az indokolt panaszok mielőbbi orvoslást leljenek. Vevőink, partnereink panaszaikkal az 1. pontban rögzített elérhetőségeinken fordulhatnak az Evobike Kft.-hez.

Az Evobike Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabály szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát, azonban irányadónak tekintjük magunkra nézve az általános etikai normákat és a Tízparancsolatot.

Társaságunk vevői, partnerei panaszaikkal, igényeikkel kapcsolatosan a fentieken túl a területileg illetékes békéltető testülethez is fordulhatnak, melynek elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszáma: (1) 488-2131, fax száma: (1) 488-2186, e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu).

 Üzemeltető adatai:

Evobike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 11. I. em. 8

Adószám: 14636754-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-912945

Kérdéseiddel fordulj hozzánk bizalommal!

E-mail: info@evobike.hu

telefon: +36/20 410 42 89

 

CIB Bank-ra vonatkozó szabáloyk és gyakori kérdések:

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

 

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Webáruházunkban!

  Az Evobike Kft. székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU)

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

 A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

 Fizetés lépései

 

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

 

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

KÁRTYAELFOGADÁS 

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?

A VISA és a Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron, V Pay kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?

 Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?

Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya. 

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól? 

Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?

A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK 

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

 Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba

 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
 • A kártyahasználat tiltott.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba

 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét. 

Kapcsolati jellegű hiba

 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba

 • Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával

 

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?

A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

BIZTONSÁG

Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?

Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?

 A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?

 A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

 Mit jelent a UCAF kód?

 

MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.