Legutóbb hozzáadott termékek ×

A kosár üres.

Adatvédelem:
Az Evobike Kft. eltökélt célja a weboldal látogatói által megadott személyes adatok védelme, továbbá elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak olyan módon történő felhasználása mellett, amely az összes vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítja a látogatók biztonságos böngészésének lehetőségét. Az Evobike Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások szerint kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más elvárások érvényre juttatásához elengedhetetlenek.
Az adatvédelmi szabályzatunkban leírjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos törekvéseinket és mindennapos módszereinket, bemutatjuk azokat a lehetőségeket, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.
A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
- A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi címen: www.evobike.hu/jogi-nyilatkozat
Amennyiben látogatóink közül valaki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon kívül további kérdése van, vagy problémája merül fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@evobike.hu!
Ha a személyes adatokat más módon szeretnénk felhasználni, ha ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor kinyilvánított elvekkel, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akik eldönthetik, hogy vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik eltérő módon történő kezeléséhez.

Az adatkezelési alapfogalmak
Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. azt törvény vagy - törvényi felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok esetében.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek
- Személyes adatot kezelni csak meghatározott céllal, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében szabad.
- Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatvédelemnek.
- Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és szükséges.
- Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
- A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
- Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
- Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
- Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
- Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
- Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
- Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
- A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
- A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
- Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
- Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
- Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
- Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések
Amikor látogatóink a Evobike Kft. weboldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan szolgáltatások, programok és nyereményjátékok, amelyek teljeskörű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, e-mail címének vagy postacímének, demográfiai adatainak, stb.) megadása, illetve ismerete.
Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
Az Evobike Kft., semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Jelen Adatvédelmi szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az Evobike Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az Adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
Amennyiben az Evobike Kft. egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.
A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. Harmadik országba (külföldre) az Evobike Kft. felhasználói adatokat nem továbbít.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A személyes adatok változtatása, törlése
Az Evobike Kft. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.
Ha bármelyik látogatónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), indokolt esetben ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

Hírlevél és nyereményjáték adatvédelem
A portálon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait az Evobike Kft. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. Az Evobike Kft. a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy az Evobike Kft. a felhasználó e-mail címét felhasználva a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon (és bármely szolgáltatásán) való regisztrációval kifejezetten hozzájárul.
A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg.
A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül az Evobike Kft.-vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.
A Hírlevél adatkezelését azt Evobike Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Evobike Kft. korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
A Hírlevél szolgáltatást a látogatók önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás csak regisztráció után vehető igénybe.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Evobike Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni az Evobike Kft.-vel szemben.

Látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlapok látogatása és a hírlevelek megnyitása során az Evobike Kft. rögzítheti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Evobike Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A testre szabott kiszolgálás érdekében az Evobike Kft. a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Hírlevél adatfelvétel és feliratkozás
Az Evobike weboldalainak kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. A külső szerverek segítik a weboldalakon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók az Evobike Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.
A hírlevél szolgáltatás - funkciójából adódóan - csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll (double opt-in rendszer), melynek során az Evobike Kft. meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat az Evobike Kft. nyilvánosságra nem hozza, viszont harmadik személynek átadhatja, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul.
A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a reklámozó üzleti jellegű üzenetet küldjön számukra.
A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel az Evobike Kft. birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a honlapon, valamint a hírlevélben található leírás szerint. A leiratkozás biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a leiratkozási kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást leírjon a hírlevélről. Amennyiben a felhasználó minden hírlevélről leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek.

Nyereményjáték
Az Evobike Kft. alkalmanként nyereményjátékot szervez, nyereményjátékba kapcsolódik. A nyereményjáték során begyűjtött személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím, fénykép) az Evobike Kft. weboldalain nyilvánosságra hozhatja, a nyertesek között. Sem a nyereményjátékban részt vevő partner cégek, sem más részére az Evobike Kft. adatot nem továbbít. A nyertesek személyes adatait az Evobike Kft. a játék lezárását követő 3 hónapon belül törli rendszeréből, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

Felhasználási feltételek
A portál bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad vélemény nyilvánításra, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem pedig az oldalt üzemeltető Evobike Kft. jogai ne sérüljenek a portál használata során, felhívjuk figyelmed a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak.
Moderálva lesznek azok a témák/hozzászólások illetve kitiltva azok a felhasználók, amelyek az alábbi szabályok bármelyikét sértik:
1. Személyeskedő - vagy bármely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát sértő hozzászólások.
Nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - hangot adó megnyilvánulások. A fentiek megszegése akár azonnali kizárást eredményezhet.
2. Bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbújtó, ilyen tevékenységet ismertető, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást ábrázoló hozzászólások. Az ilyen szöveges és képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása.
3. Bárminemű politikai állásfoglalást tartalmazó, illetve ilyen célból létrejött megnyilvánulások.
Valamelyik aktuális politikai csoport (kormánypárti vagy ellenzéki) érdekeit markánsan képviselő online magazinok tartalmi anyagainak linkelése.
4. A Szerzői Jogi Törvény vonatkozó részeinek figyelmen kívül hagyása képek, információk beillesztésekor.
5. Az Evobike Kft. üzleti érdekeit sértő bejegyzések.
Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás.
6. Obszcén, vulgáris szavak, kifejezések használata.
Az ilyen szövegrészeket tartalmazó hozzászólások a moderátor belátása szerint törlésre kerülnek.
7. Mások személyes adatainak közzététele az illető kifejezett jóváhagyása nélkül.
Ilyen adat például mások valódi neve, képmása, címe, magán és munkahelyi email címe, telefonszáma. Ilyen jellegű adatot tartalmazó hozzászólás esetén az felel az adatok pontosságáért és közölhetőségéért, aki azt megjelenítette. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (pl: email, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet. Annak, aki az elérhetőségeket nem ellenőrizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, súlyos következményekkel számolhat.
8. Moderátor által törölt hozzászólás visszamásolása.
9. Szándékos flood vagy reklám esetén.
Észrevételed, mondandód csak egy helyen, egyszer írd le, a többit töröljük.

NAIH-92011/2015